Dipòsit a 2 anys

Dipòsit Indexat Evolució Euribor

Veuràs créixer els estalvis any rere any

  • Termini: 2 anys.

  • Abonament flexible d’interessos.

  • Rendibilitat atractiva i actualitzada.

  • Disponibilitat total.

Dipòsit Evolució EURIBOR

Tipus d'interès aplicat:

- * A 2 anys: 1,25% TIN (1,17% TAEVariable) per a la contractació del dipòsit amb abonament d'interessos anual. TIN mínim el primer any del 1,24% (1,18% TAEVariable) per a l'abonament d'interessos mensual i TIN màxim del 1,26% (1,17% TAEVariable) el primer any per a l'abonament d'interessos al venciment.

- ** TAEVariables globals de tot el període calculades assumint que l'EURIBOR a 12 mesos publicat pel Banc d'Espanya el 25 de març de 2014 roman constant (0,598%). TAEVariable calculada amb la hipòtesi que els índexs de referència no varien; per tant, aquesta TAEVariable es modificarà amb les revisions del tipus d’interès.

Altres característiques del producte:

-*** Hi ha la possibilitat de cancel·lació anticipada total o parcial. En aquest cas, i per a tots els venciments i per a totes les liquidacions, la remuneració aplicada serà d’un 0,50% TIN si es cancel·la durant el primer any, un 0,75% TIN si es cancel·la durant el segon any.

- Revisió de l’EURIBOR anual: la data d’observació de l’EURIBOR serà el segon dia hàbil anterior a l’inici d’un nou període anual, comptador des de la data d’imposició.

NRI: 0301-2014-5555